Danseforestilling i Dalen aktivitetspark

DansiT arrangerer danseforestillingen Bouncing Narratives i Dalen aktivitetspark tirsdag 31. august kl. 18:00.

Forestillingen består av en container som har en trampoline på toppen, containeren skal flyttes mellom bydelene Saupstad/Kolstad, Ranheim og Østbyen. Denne forestillingen er et lekent virvar av bilder, lyder og bevegelser som balanserer på en fin linje mellom ren glede og traumefortellinger. Verket tar utgangspunkt i traumer som ikke kan uttrykkes med ord, og som uforvarende kommer sprettende tilbake igjen og igjen.

Gjennom et minimalt og gjentakende formspråk, sprett og forskyvninger, dannes nyanser av rytmer og tempo som driver handlingen mot en transeaktig intensitet. Tilskuerne inviteres til å bevege seg rundt og oppleve installasjonen fra ulike vinkler.

Forestillingen vises igjennom Dansenett Norge og presenteres i samarbeid med Rosendal Teater som en del av vårt barne -og ungdomsprogram.

Her er Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/870931173820232/


Kolstad kvikkleiresone

Kolstad kvikkleiresone er undersøkt på nytt, revurderingen viser at Kolstadflaten borettslag ikke ligger i en kvikkleiresone. 

På NVE sitt kvikkleirekart slik det vises på nett, ligger østre deler av Kolstadflaten borettslag innenfor Kolstad kvikkleiresone. Kartet viser at kvikkleiresonen er klassifisert i høy faregradklasse. NVE sitt kart på nett er uheldigvis ikke oppdatert. På oppdrag fra NVE er det imidlertid gjort grunnundersøkelser og ny vurdering av hvor stor kvikkleiresonen Kolstad er. De aktuelle rapportene er: 

·       20120099-01-R Rev. 01, «Kvikkleiresoner Trondheim. Rosten, Kolstad og Saupstad.» NGI, rapport datert 16.12 2015)

·       415444-RlG-NOT-06 «Tredjepartskontroll kvikkleiresoner 209 Rosten, 211 Kolstad, og 212 Saupstad»; Multiconsult notat datert 13.04.2016

Rapportene kan leses på NVEs hjemmeside: https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/trondelag/trondheim-kommune/

NGI fant ut at Kolstad kvikkleiresone i sin helhet ligger nord for Kolstadvegen,  og at den bør klassifiseres i lav faregradsklasse, se vedlagt tegning 20120099-031A.  Tone Furuberg
Kommunalteknikk,Trondheim kommune
avdelingsleder geoteknikk90267710om grunnforhold

Kolstadflata kvikkleire  - A3.pdf
20120099-031A.pdf

Trønderblikk

Trønderblikk skal inn i boligene igjen

Etter at vi byttet ut selve ventilasjon/varmegjenvinnings modulen, så ble det installert et større bardefilter på tilluften på anlegget. Selv om det ble foretatt en rensing av rørsystemet i leilighetene ved installasjonen, så fikk man ikke fjernet alt i rørsystemet ved denne rensingen. Ved sist gjennomgang fikk ikke Trønderblikk inspisert alle anleggene. Det er det de skal sluttføre nå. Det vil også være en fordel å dobbeltsjekke nye installasjoner. Da kan vi finne og justere/eliminere feil eller ubalanser.

Styret har avtalt med Trønderblikk at de skal sjekke opp anlegg hos beboere som mener at anlegget har feil/mangler. Dette vil de gjøre nå, når de likevel befinner seg i borettslaget. 

For å organisere dette på en strukturert måte ønsker styret at beboere som ønsker en sjekk, sender inn en mail til styret. Styret vil da videreformidle Trønderblikk. 

Det er da viktig at følgende informasjon blir lagt ved mailen.:

Navn / Inngang / Leilighet nr / Telefon / Kort beskrivelse av "problemet".

Kontaktskjema Styret


Nytt midlertidig styre

Kjære beboer!

I høst har det blitt sakt mye, skrevet mye, men også skjedd en hel del. Under ekstraordinær generalforsamlingen som ble avholdt ved Kolstad Arena 22.10.20 ble undertegnede valgt som leder for et nytt interim styre, etter det ble reist mistillit mot det sittende styre. Et interim styre er da et midlertidig styre som skal ta hånd om driften ved borettslaget til den ordinære generalforsamlingen er avholdt på nyåret. 

Det midlertidige styret vil nå bruke tiden frem mot generalforsamlingen til å tilrettelegge for at et nytt styre skal få en best mulig start. De dagene etter ekstraordinære generalforsamlingen har det midlertidige styret brukt tid å sette seg inn i avtaler og gjøremål som er gjeldene for borettslaget. Det har tatt litt ekstra tid med å få de nødvendige tilgangene, derfor kommer det informasjon først nå.

Intensjonen til det midlertidige styre vil være å se på en mer effektiv drift av borettslaget, slik at man får mer nytte av hver krone man bruker. Det er satt opp møter hver 14. dag, i tillegg kommer eventuelle hastemøter og annet som medfølger det å ta ansvar som ligger i forbindelse med borettslagets drift.  

Vi har allerede startet med å legge opp til et nøkternt budsjett for 2021, som vil legges frem ved generalforsamlingen på nyåret. Det vi ser på er om det finnes rom for en mer effektiv bruk av de midlene borettslaget disponerer. Vi har starter opp dialogen med Tobb og andre samarbeidspartnere. I tillegg har styret som mål om å gå igjennom de avtaler borettslaget har for å se om det finnes bedre eller rimeligere tilbud i markedet. 

Eventuelle endringer i de eksisterende avtalene vil bli løftet frem i forbindelse med den ordinære generalforsamlingen, så vil det være opp til den enkelte beboer å bestemme hvilke avtaler som skal være gjeldene for borettslaget. 

Det midlertidige styre har vært i kontakt med valgkomiteen. Her har man anmodet om at valgkomiteen nå bør starte jobben med å sette sammen et nytt styre. Det nye styret er på valg og vil bli presentert på det ordinære generalforsamlingen.

Derfor vil vi oppfordre alle de som er interessert, eller som kjenner noen som kan vær aktuell for å sitte i styre til å ta kontakt med valgkomiteen. Kontaktinfo ligger lengre ned.  

Svein Asbjørnsen
Styreleder for interim styret

Administrasjon
Tlf: 941 43 686
(man - fre: 9.00 - 15.00)
kolstadflaten@styrepost.no

Valgkomiteen: 
Per Olav Buvik
Telefon eller SMS
911 03 943


Utvikling av "Gamle Kolstad barneskole"

Trondheim kommune gjennomfører i høst et mulighetsstudie av hvordan tomta til «Gamle Kolstad barneskole» kan utvikles med nye boliger som kan supplere boligtilbudet i bydelen Saupstad-Kolstad på en god måte. To arkitektkontor er valgt ut til å levere hvert sitt forslag. Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU har ansvar for en brukerinvolveringsprosess, og ønsker å invitere til et møte 10.november kl 18-20 i Ringen Storstue, Saupstadringen 19D. Der vil foreløpige forslag fra arkitektene bli lagt fram og det vil være mulig å komme med innspill og synspunkter. Det vil bli en enkel servering på møtet.

Pga korona-situasjonen, må vi begrense antall deltakere på møtet, og trenger derfor å vite på forhånd  hvem som kommer. Påmelding må skje til randinar@ntnu.no innen 8. november.

Ring meg gjerne (93013654) dersom du har noen spørsmål!


Ekstraordinær generalforsamling.

I morgen Torsdag er det ekstraordinær generalforsamling for borettslaget. Stedet er Kolstad Arena kl: 19:00.
Se innkallelse for møtets agenda.

Kom og gjøre opp din egen mening om saken.
Bruk stemmeretten din!


Grillplassen i tun B

Grillplassen i tun B vil i løpet av høsten bli flyttet fra nede i tunet (utenfor 15b) til oppe ved lekeplassen. Dette er for at det er sjenerende for naboer når det blir grillet der nede.


NYTT TELEFONNUMMER ADMINISTRASJONEN.

Administrasjonen har fått nytt telefonnummer: 941 43 686. (Hverdager mellom kl 09.00 – 15:00)
Skal du nå vaktmestertjenesten så ringer du som før: 954 14 100.(Hverdager mellom 07:00 – 15:00)


Epost

Vaktmester: vaktmester@kolstadflaten.no
Styret: styret@kolstadflaten.
administrasjon: post@kolstadflaten.no

 


Laddeplasser Ohmia

Ohmia aktiverer alle ladeplasser fra blokk 3 til og med 29 i starten av neste uke. Både de ute, og de i garasjene. Det er nå åpent for bestilling av ladeplass på www.ohmiacharging.no/
De som har ladding på endene av garasjerekkene, må innen 1.Desember opprette nytt abonnement til Ohmia for å få bruke ladeplassen etter den datoen.
Fra blokk 37 og nedover vil bli ferdigstilt innen kort tid.


3d human with a red exclamation mark

Styret er i dag gjort oppmerksom på at det er hengt opp lapper på vinduene i borettslaget. 

Borettslagets logo er misbrukt, e-postadresse kan misforståes fordi de bruker kolstadflaten i adressen.

I tillegg er oppslaget anonymt, det betyr at dere ikke vet hvem som prøver å henvende seg til dere, og styret vil på generelt grunnlag fraråde dere å sende mail til ukjente adresser.

STYRET kommer i løpet av noen få dager ut med info om vaktmestertjenesten mv.

Det er viktig for styret at ting blir gjort i rett rekkefølge.

Styret deltok for noen dager siden i et hyggelig møte med Stig Vikan AS, de ansatte, fagforbundet, og advokater. Det tok litt tid å få gjennomført møtet fordi man ønsket å finne et tidspunkt som passet flest mulig. I tillegg var det viktig for styret at dette møtet var holdt før vi går ut med informasjon til beboerne.

Bilde tilsendt av beboer.