Kolstad kvikkleiresone er undersøkt på nytt, revurderingen viser at Kolstadflaten borettslag ikke ligger i en kvikkleiresone. 

På NVE sitt kvikkleirekart slik det vises på nett, ligger østre deler av Kolstadflaten borettslag innenfor Kolstad kvikkleiresone. Kartet viser at kvikkleiresonen er klassifisert i høy faregradklasse. NVE sitt kart på nett er uheldigvis ikke oppdatert. På oppdrag fra NVE er det imidlertid gjort grunnundersøkelser og ny vurdering av hvor stor kvikkleiresonen Kolstad er. De aktuelle rapportene er: 

·       20120099-01-R Rev. 01, «Kvikkleiresoner Trondheim. Rosten, Kolstad og Saupstad.» NGI, rapport datert 16.12 2015)

·       415444-RlG-NOT-06 «Tredjepartskontroll kvikkleiresoner 209 Rosten, 211 Kolstad, og 212 Saupstad»; Multiconsult notat datert 13.04.2016

Rapportene kan leses på NVEs hjemmeside: https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/trondelag/trondheim-kommune/

NGI fant ut at Kolstad kvikkleiresone i sin helhet ligger nord for Kolstadvegen,  og at den bør klassifiseres i lav faregradsklasse, se vedlagt tegning 20120099-031A.  Tone Furuberg
Kommunalteknikk,Trondheim kommune
avdelingsleder geoteknikk90267710om grunnforhold

Kolstadflata kvikkleire  - A3.pdf
20120099-031A.pdf
Del på Facebook