Miljøpakken skal ruste opp gang- og sykkelvegen mellom Huseby (Kongsvegen) og Bjørndalsbrua.

Dette er en viktig og mye brukt trase for myke trafikanter. Strekningen er 1,1 kilometer lang og går gjennom et tett befolket område på Kolstad.

Arbeidet startet i april og skal være ferdig i løpaet av juli.

Strekningen ble bygd tidlig på 1970-tallet. Den er i en elendig forfatning med ødelagt dekke og delvis manglende kantstein. Det er vanskelig å drifte gang- og sykkelvegen vinters tid blant annet fordi kummer og sluk stikker opp.

For mer info: https://miljopakken.no/nyheter/bedre-a-ga-og-sykle-pa-kolstad?fbclid=IwAR2EGZfUrPrrmsu5N-puvWG3vjCjbSnrKuzZp6cSUilopUW_ZDpVgcritRA